Charakteristika lesní správy

 

Lesní správa Jindřichův Hradec (LS) vznikla k 1. říjnu 1992 transformací z bývalého Lesního závodu Jindřichův Hradec, tehdejšího podniku Jihočeské státní lesy. V současnosti je LS Jindřichův Hradec začleněna pod působnost Krajského ředitelství LČR, s. p. České Budějovice a je jednou ze 77 lesních správ státního podniku Lesy České republiky.

LS Jindřichův Hradec se rozkládá na katastrální ploše 80 tis. ha, což představuje celkem 146 katastrálních území. Rozpětí nadmořských výšek se pohybuje od 400 do 650 m n.m..

3/4 výměry lesní správy geograficky spadá do územní působnosti ORP Jindřichův Hradec, zbývající 1/4 plochy připadá na ORP Soběslav, Třeboň a Dačice.

LS Jindřichův Hradec je v současné době plošně rozčleněna do 12 revírů, z nichž 1 revír je vyhrazen pouze pro výkon odborné správy lesů soukromých vlastníků (OLH), ostatních 11 revírů je tzv. kombinovaných, což znamená, že revírník v plném rozsahu hospodaří na majetku státu a současně provádí i výkon správy OLH u soukromých vlastníků v rámci územní působnosti svého revíru. V případě LS J.Hradec jde o hospodaření na 14 427 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro státní podnik Lesy České republiky a o 6 138 ha lesních pozemků, na nichž LČR, s.p. vykonávají funkci odborného lesního hospodáře (OLH) pro téměř 3 403 vlastníků lesa.

6.391 ha porostní půdy lesní správy J.Hradec se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko (CHKOT), z toho ve II. zóně 6 324 ha a ve III. zóně 67 ha.

Na území LS J.Hradec se nacházejí 2 přírodní parky: Homolka-Vojířov a Česká Kanada, které dohromady zaujímají 2 975 ha porostní plochy. Ze zvláště chráněných území můžeme namátkou zmínit přírodní rezervace Dráchovské tůně, Kozohlůdky, Borkovická blata v SZ části lesní správy nebo přírodní rezervace Fabián, či Losí blato na jihu lesní správy.

Lesní správa tvoří dva lesní hospodářské celky (LHC) Dubovice revíry 1-6 a Jemčina revíry 7-11, pro které jsou vypracovány lesní hospodářské plány (LHP) s platností od 1.1.2016 do 31.12.2025. Celé území LHC spadá do úmoří Severního moře, hlavního povodí I. řádu Labe, do povodí řeky Vltavy a jejích přítoků-řek Lužnice a Nežárky.

Území LHC Jindřichův Hradec zasahuje do 3 přírodních lesních oblastí (PLO): – 10 – Středočeská pahorkatina (malý výběžek v SZ části) – 15 – Jihočeské pánve (západní polovina území) – 16 – Českomoravská vrchovina (východní polovina území).

Chod lesní správy zajišťuje celkem 24 pracovníků (12 revírníků, 2 adjunkti, 3 TP-LH + 7 pracovníků ústředí LS).

LS Jindřichův Hradec byla v letech 2006, 2007 a 2008 postižena rozsáhlými živelnými kalamitami.

V roce 2006 byly sněhovou kalamitou zasaženy lesní komplexy Jemčina a navazující Kolence. Téměř 30 centimetrovou vrstvou mokrého sněhu, který napadl během cca 12 hodin, byly tehdy silně poškozeny či úplně zničeny zejména borové porosty ve stáří od 20 do 60 let věku. Zpracováno bylo celkem 197 500 m3 kalamitní dřevní hmoty.

V lednu 2007 postihl LS J. Hradec, tak jako celé území ČR, orkán Kyrill (zpracováno 84 300 m3 kalamitního dříví) a následující rok 1. března 2008 pak vichřice Emma (zpracováno 116 800 m3 kalamitní dřevní hmoty).

Ani LS Jindřichův Hradec se nevyhnula kůrovcová kalamita. V letech 2017-2020 bylo zpracováno: 2017 cca 15 000 m3, 2018 cca 35000 m3, 2019 cca 53 000 m3, 2020 cca 48000 m3 kůrovcového dříví.